Stadgar                                                                      Hem

            1. Namn och ändamål

                 Föreningens namn är Norra Grönby Mölleförening.

                 Föreningens ändamål är att äga, förvalta och i samråd med landsantikvarien

                 i Malmöhus län för framtiden vårda och bevara Norra Grönby mölla,

                 belägen på fastigheten Grönby nr. 4:70, Grönby socken, Vemmenhögs härad.

            2. Medlemskap

                 Alla intresserade kan bli medlemmar i föreningen.

            3. Årsmöte

                - Årsmötet avhålles före den första maj

                - Kallelse till årsmöte utgår senast fjorton dagar före sammanträdet

                - Vid årsmötet väljs en ordförande att leda förhandlingarna

                - Två justeringsmän utses

                - Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

                - Styrelseberättelse

                - Revisionsberättelse

                - Fastställande av balansräkning

                - Ansvarsfrihet för styrelsen

                - Val av ordförande och vice ordförande samt högst 7 övriga styrelseledamöter

                - Val av två revisorer och två suppleanter för dessa

                - Fastställande av årsavgift

                - Övriga ärenden

            4. Styrelsen

                - Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen.

                - Styrelsen väljer sin sekreterare och kassaförvaltare.

                - Det åligger styrelsen

                   a) att företräda föreningen och dess ändamål

                   b ) att verka för medlemsrekrytering

                   c) att handha föreningens ekonomi, som förelägges årsmötet

            5. Föreningens upplösning

                 Därest föreningen upphör med sin verksamhet, skall

                 om ej tvingande omständigheter föreligger

                 tillses att Norra Grönby mölla vårdas och bevaras för framtiden

                 i enlighet med föreningens intentioner.

                 Beslut härom är icke giltigt, om ej samtliga föreningens medlemmar

                 är ense därom, eller beslut fattas av två på varandra följande föreningsmöten,

                 därav minst ett årsmöte och på det möte,

                 som sist hålles, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

            6. Ändring i stadgarna

                 Ändringar i stadgarna förelägges två påvarandra följande föreningsmöten, 

                 varav minst ett årsmöte för godkännande,

                 att antagas med två tredjedel majoritet på det sist avhållna mötet.